Algemene voorwaarden

Algemeen
Campus Groningen is een online platform Woningzoekenden. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Campus Groningen. 

Definities 
 • Vastgoedbeheer Noord B.V.:
  De aanbieder van het platform Campus Groningen, hierna te noemen ‘CG’. 
 • Gebruiker:
  De natuurlijke persoon die met CG een overeenkomst sluit. 
 • Gebruikersaccount:
  Het account waarmee Gebruiker gebruik kan maken van het online CG platform. 
 • Overeenkomst:
  De overeenkomst tussen Gebruiker en CG. 

Artikel 1 - Identiteit van Vastgoedbeheer Noord BV

 1. Statutair gevestigd te Groningen en handelend onder de naam: Campus Groningen, Rademarkt 10, 9711 CV Groningen. Kamer van Koophandel nummer 56858108 
  info@campusgroningen.com. ​

Artikel 2 - Totstandkoming overeenkomst 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de betrekkingen tussen Gebruiker en CG. 
 2. De Overeenkomst tot gebruik van het CG platform komt tot stand door het aanmaken van een Gebruikersaccount. 
 3. Door het aanmaken van het Gebruikersaccount vindt acceptatie van de algemene voorwaarden plaats. De algemene voorwaarden zullen aan Gebruiker vooraf verstrekt worden en kunnen van de CG website gedownload (pdf bestand) worden. 
 4. De Overeenkomst strekt alleen tot het gebruik van het platform van CG en regelt uitdrukkelijk geen betrekkingen tussen Gebruiker en Verhuurder. Deze rechtsbetrekkingen dienen in aparte overeenkomsten, zoals een huurovereenkomst, geregeld te worden. ​

Artikel 3 - Gebruiker 

 1. Voor het reageren op een woning(en) gelden de gebruikersvoorwaarden, zoals omschreven in deze algemene voorwaarden. 
 2. Gebruiker activeert zijn Gebruikersaccount door zijn/haar NAW- en betalingsgegevens in te vullen op het CG platform. 
 3. Na aanmaken van het Gebruikersaccount kan een abonnement afgesloten worden, die toegang geeft tot het Woningaanbod van het CG platform voor een bepaalde periode. Na afloop van de abonnementsperiode kan een nieuw abonnement afgesloten worden. CG houdt het recht voor, indien er geen nieuw abonnement wordt afgesloten, om het Gebruikersaccount na zes maanden te verwijderen. 
 4. Indien Gebruiker onjuiste NAW- en betalingsgegevens aan CG verstrekt en CG en/of derden hier schade van ondervindt, behoudt CG het recht om de schade en eventuele bijkomende kosten op Gebruiker te verhalen. 
 5. Het Gebruikersaccount is strikt persoonlijk en enkel te gebruiken door de houder ervan. Het recht op kortingen, voordelen en aanbiedingen is noch overdraagbaar, noch in geld waardeerbaar. 
 6. CG behoud het recht om bij misbruik van het account en of schending van de gebruikersvoorwaarden de Gebruikersaccount met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot het account geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren. In geen enkel geval heeft de Gebruiker recht op restitutie of enige vorm van schadeloosstelling. 
 7. Het Gebruikersaccount strekt alleen tot doel het vinden van een geschikte huurwoning en om nuttige informatieve te vergaren met betrekking tot het huren van een woonruimte. 
 8. Het is Gebruiker niet toegestaan om het gebruikersaccount te gebruiken voor commerciële doeleinden, zoals, maar niet beperkt tot, acquisitie en reclameberichten. Derhalve mag een CG alleen benadert worden met als doel interesse te tonen in de woning, informatie te vragen, een bezichtiging te organiseren en/ of de woning te huren. 
 9. CG behoudt het recht voor om bij misbruik van het account en of schending van artikel 3.8 de Gebruikersaccount met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot het account geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren. In geen enkel geval heeft de Gebruiker recht op restitutie of enige vorm van schadeloosstelling.
 10. Bij overtreding van het bepaalde in artikel 3.8, is Gebruiker aan CG zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare boete van €500 (vijfhonderd Euro) per overtreding verschuldigd, onverminderd het recht van CG om vergoeding van de volledig geleden schade te eisen.

Artikel 4 - Betalingswijze en tarieven 

 1. De betalingswijze en tarieven zijn vooraf aan Gebruiker verstrekt. 
 2. De betaling van een abonnement geschiedt middels iDeal en/of PayPal. 
 3. Na het aanmaken van het Gebruikersaccount kan een Abonnement afgesloten worden voor de toegang tot het Woningaanbod voor een bepaalde periode en kan betaald worden met PayPal en/of iDeal. Na afloop van de abonnementsperiode kan een nieuw abonnement afgesloten worden, hiervoor gelden de actuele tarieven zoals gepubliceerd op de website van CG. 
 4. Indien Gebruiker een abonnement voor een bepaalde periode heeft afgesloten, dan zal CG het tarief voor die periode niet wijzigen. Na afloop van de abonnementsperiode gelden steeds de actuele tarieven voor abonnementen, zoals gepubliceerd op de CG website. 
 5. CG behoudt het recht de betalingswijze te wijzigen.
Vragen?

Stuur een mail naar info@campusgroningen.com

Direct inschrijven

De mooiste kamers en het meest recente aanbod ontvangen? Schrijf je nu in!

Wil je ons volgen?